Scholarship - Học bỗng

Học bổng sẽ gởi đến những con cháu những người đã hy sinh hoặc đang bị cầm tù bởi chế đó Cộng sản Việt nam.